Zřeknutí se odpovědnosti za Chemistry Bay

Produkty společnosti Chemistry Bay jsou určeny pouze pro laboratorní výzkum a neměly by být používány pro žádné jiné účely, jako je in-vitro diagnostika, potraviny, léčiva, léčiva nebo kosmetika pro lidi nebo zvířata, komerční účely nebo vytváření nelegální narkotika. Kromě toho výrobci všech produktů nemají v úmyslu je používat nebo konzumovat lidmi. Chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti těchto látek nebyly zcela prozkoumány a nelze je zaručit.

Kromě toho každý zákazník společnosti The Chemistry Bay prohlašuje, že převezme plnou zátěž za jakékoli nákupy (uskutečněné nyní i v budoucnu) jakéhokoli produktu nebo služby od společnosti The Chemistry Bay.

Mezinárodní použití

The Chemistry Bay nečiní žádná prohlášení, že uvedené produkty je legální koupit mimo Nizozemsko. Nákup inzerovaných věcí nemusí být pro některé lidi nebo pro některé lidi v určitých zemích legální. Učiníte tak na vlastní náklady a nesete odpovědnost za dodržování pravidel vašeho regionu, pokud zakoupíte produkty společnosti mimo Nizozemsko. Tyto Podmínky se řídí vnitřními základními zákony Nizozemska, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů. Federální soudy Nizozemska budou mít výhradní pravomoc nad jakýmikoli závazky vyplývajícími z této smlouvy. Pokud bude jakákoli podmínka těchto podmínek prohlášena za nezákonnou soudem s příslušnou jurisdikcí, nebude tím dotčena zákonnost zbývajících ustanovení těchto podmínek a zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Odmítnutí nebo vzdání se jakékoli podmínky uvedené v těchto podmínkách a ustanoveních neznamená následné nebo trvalé zřeknutí se této nebo jakékoli jiné podmínky.

Zřeknutí se odpovědnosti pro Chemistry Bay

Všechny informace na této webové stránce – https://chemistrybay.com/ – jsou zveřejněny v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Chemistry Bay neposkytuje žádné záruky ohledně úplnosti, spolehlivosti a přesnosti těchto informací. Jakákoli akce, kterou podniknete na základě informací, které najdete na této webové stránce (Chemistry Bay), je výhradně na vaše vlastní riziko. Chemistry Bay nenese odpovědnost za žádné ztráty a/nebo škody v souvislosti s používáním našich webových stránek.

Z našich webových stránek můžete navštívit další webové stránky pomocí hypertextových odkazů na tyto externí stránky. I když se snažíme poskytovat pouze kvalitní odkazy na užitečné a etické webové stránky, nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a povahou těchto stránek. Tyto odkazy na jiné webové stránky neznamenají doporučení pro veškerý obsah nalezený na těchto stránkách. Vlastníci a obsah stránek se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou nastat dříve, než budeme mít příležitost odstranit odkaz, který se mohl pokazit.

Uvědomte si také, že při opuštění našeho webu mohou mít jiné weby odlišné zásady ochrany osobních údajů a podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Než se zapojíte do jakékoli činnosti nebo nahrajete jakékoli informace, nezapomeňte si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto webů a také jejich „podmínky služby“.

Hold-Harmless Agreement

Kupující bere na vědomí, že objednané chemikálie a/nebo zásoby mohou být nebezpečné a že je mu toto zboží legálně uděleno. Výměnou za prodej chemikálií a/nebo zásob poskytnutých kupujícímu souhlasí s následujícím. Neexistuje žádná záruka, že chemikálie a/nebo zásoby jsou obchodovatelné nebo že jsou vhodné pro konkrétní účel.

  1. Prodejce ani jeho dědicové a nabyvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za následné škody ani nenese odpovědnost za nároky za škody vzniklé v souvislosti s prodejem, dodáním nebo použitím chemikálií a/nebo spotřebního materiálu nebo v souvislosti s nimi. které převyšují nákupní cenu chemikálií a/nebo spotřebního materiálu.
  2.  Kupující nebude používat chemikálie a/nebo spotřební materiál v rozporu s místními, státními nebo federálními zákony.
  3. Původní zákazník, nástupce a převod souhlasí s tím, že budou prodávajícího chránit a odškodní ho za škody způsobené použitím chemikálií a/nebo spotřebního materiálu.
  4.  Výše uvedené podmínky platí stejně pro všechny současné, minulé i budoucí nákupy.

Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje na jakékoli škody nebo zranění způsobené jakýmkoli selháním nebo výkonem, chybou, opomenutím, přerušením, vymazáním, závadou, odložením provozu nebo přenosu, přenosným virem, skutkem vyšší moci, selháním konverzační linky, loupeží nebo zničení nebo neoprávněné získání přístupu k záznamu, jeho pozměnění nebo použití, ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Proti všem nárokům, soudním sporům nebo požadavkům, včetně, ale nejen, přiměřených právních a účetních nákladů, které vznikají nebo vyplývají z vašeho používání služeb The Chemistry Bay nebo z vašeho porušení podmínek těchto Všeobecných podmínek. Jinými slovy, berete na vědomí, že jakýkoli nákup provádíte na vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že nebudete činit společnost odpovědnou za jakékoli škody vyplývající z nesprávného použití prodávaných produktů. Je vaší odpovědností ověřit, zda je obsah vaší objednávky legální pro dovoz, nákup a použití pro zamýšlený účel ve vaší zemi nebo regionu.

Společnost si striktně vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost za jakékoli objednávky nebo opatření přijatá v souvislosti s jejich nákupem nebo dovozem. Produkty prodávané společností by neměly kupovat, vlastnit ani používat žádné osoby mladší 21 let a souhlasíte s tím, že nejste pod touto věkovou hranicí, ani neobjednáváte jménem nebo pro dodávky žádným osobám. kdo jsou. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste legitimní výzkumný ústav, vědecký pracovník nebo student vědy. Chemikálie jsou dodávány v dobře vybavených zařízeních s veškerým relevantním bezpečnostním vybavením a postupy pouze pro použití v laboratorním výzkumu, především testování činidel a reference GC/MS.

Dále souhlasíte s tím, že provedete hodnocení rizik sloučenin a zamýšleného použití sloučenin a že nebudete podnikat ani nedovolíte, aby byly podniknuty žádné činy, které by mohly způsobit škodu, zvýšené riziko nebo újmu jakéhokoli druhu jakékoli osobě. , zvířata nebo majetek. Zavazujete se, že ve své organizaci nebo zařízení přijmete přísné protokoly pro nakládání s chemickými látkami a jejich používání, abyste zabránili nesprávnému použití nebo zranění. Před zadáním objednávky shromáždíte všechny příslušné bezpečnostní informace a označíte všechny potřebné materiály.

Pokud byla objednávka naúčtována, ale nebyla odeslána, společnost si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoli podezřelému ze zneužití jejich produktů. Pokud byla objednávka zaplacena, ale nebyla odeslána, společnost vrátí peníze v plné výši. V tomto případě bude uživatelům zakázán přístup na web.

Firma zaručuje, že její položky budou odpovídat popisům produktů uvedeným v online katalogu společnosti. Tato záruka je výhradní a prodejce neposkytuje žádné další výslovné ani předpokládané záruky, včetně jakékoli předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti z konkrétního důvodu.

Kupující musí kontaktovat firmu do pěti dnů po obdržení položek, jinak budou produkty považovány za přijaté.

Prodejem nebo prodejem jakéhokoli produktu není udělena ani implikována žádná licence nebo imunita podle jakéhokoli patentu.

Všechny patentové obavy při používání našich látek jsou výhradně v odpovědnosti uživatele.

Jakmile balík vstoupí do poštovního systému, firma za něj nepřebírá žádnou odpovědnost. Jedinou výjimkou je, když je objednávka zadána prostřednictvím sledované metody. V případě, že objednávky odeslané prostřednictvím výše uvedených služeb zmizí, Pošta/kurýrní služba je zdarma obnoví a přepošle. Objednávky zabavené celními orgány nebudou nahrazeny, bez ohledu na způsob jejich odeslání; je odpovědností zákazníka zajistit, aby měl zákonnou pravomoc a získat veškeré licence potřebné k dovozu a držení produktů, které nakupuje do své země, a také jednat s jejich celními zástupci, pokud dojde k nevhodné konfiskaci.

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Nizozemska používáním této webové stránky nebo komunikací s firmou. Souhlasíte také s tím, že se podřídíte výhradní jurisdikci nizozemských soudů v jakémkoli sporu vyplývajícím z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, vaším používáním Webu nebo Obsahu jakýmkoli způsobem.

Pokud soud shledá jakékoli ustanovení nebo část těchto podmínek neplatnými, potvrzujete svůj úplný souhlas s tím, že zbývající podmínky nebo části podmínek zůstanou zákonné a účinné.

Souhlas

Používáním naší webové stránky tímto vyjadřujete souhlas s naším zřeknutím se odpovědnosti a souhlasíte s jeho podmínkami.

Aktualizovat

Pokud aktualizujeme, pozměníme nebo provedeme jakékoli změny v tomto dokumentu, budou tyto změny promítnuty zde.

Prodej!
Prodej!

Sexuální stimulátory

Kamagra 100 mg

 18,95
Prodej!

Sexuální stimulátory

Kobra 120 mg

 18,95
Prodej!

Nezařazené

Cenforce 200 mg

 16,95

3-MMA

3-MMA

 29,95 -  89,95

JWH-210

JWH-210

 22,50 -  150,00
 12,50 -  150,00