Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα

window.fwSettings={ 'widget_id':101000001265 }; !function(){if("function"!=typeof window.FreshworksWidget){var n=function(){nqpush(arguments)};nq=[],window.FreshworksWidget=n}}()